Mela Dhatuvardhani (India)

(9-348-1)

Key C

C D# E F# G G# B

Triads in Scale: C E B Em G#m C+ G+ G#dim

Key G

G A# B C# D D# F#

Triads in Scale: G B F# Bm D#m G+ D+ D#dim

Key D

D E# F# G# A A# C#

Triads in Scale: D F# C# F#m A#m D+ A+ A#dim

Key A

A B# C# D# E E# G#

Triads in Scale: A C# G# C#m E#m A+ E+ E#dim

Key E

E F## G# A# B B# D#

Triads in Scale: E G# D# G#m B#m E+ B+ B#dim

Key B

B C## D# E# F# F## A#

Triads in Scale: B D# A# D#m F##m B+ F#+ F##dim

Key F#

F# G## A# B# C# C## E#

Triads in Scale: F# A# E# A#m C##m F#+ C#+ C##dim

Key F

F G# A B C C# E

Triads in Scale: F A E Am C#m F+ C+ C#dim

Key Bb

Bb C# D E F F# A

Triads in Scale: Bb D A Dm F#m Bb+ F+ F#dim

Key Eb

Eb F# G A Bb B D

Triads in Scale: Eb G D Gm Bm Eb+ Bb+ Bdim

Key Ab

Ab B C D Eb E G

Triads in Scale: Ab C G Cm Em Ab+ Eb+ Edim

Key Db

Db E F G Ab A C

Triads in Scale: Db F C Fm Am Db+ Ab+ Adim

Key Gb

Gb A Bb C Db D F

Triads in Scale: Gb Bb F Bbm Dm Gb+ Db+ Ddim