Theoretical – No Known Name

(8-23467-1)

Key C

C C# E G#

Triads in Scale: C#m C+

Key G

G G# B D#

Triads in Scale: G#m G+

Key D

D D# F# A#

Triads in Scale: D#m D+

Key A

A A# C# E#

Triads in Scale: A#m A+

Key E

E E# G# B#

Triads in Scale: E#m E+

Key B

B B# D# F##

Triads in Scale: B#m B+

Key F#

F# F## A# C##

Triads in Scale: F##m F#+

Key F

F F# A C#

Triads in Scale: F#m F+

Key Bb

Bb B D F#

Triads in Scale: Bm Bb+

Key Eb

Eb E G B

Triads in Scale: Em Eb+

Key Ab

Ab A C E

Triads in Scale: Am Ab+

Key Db

Db D F A

Triads in Scale: Dm Db+

Key Gb

Gb G Bb D

Triads in Scale: Gm Gb+