Theoretical – No Known Name

(10-467-1)

Key C

C C# D D# E G G# A#

Triads in Scale: C C#m C+ C#dim A#dim

Key G

G G# A A# B D D# E#

Triads in Scale: G G#m G+ G#dim E#dim

Key D

D D# E E# F# A A# B#

Triads in Scale: D D#m D+ D#dim B#dim

Key A

A A# B B# C# E E# F##

Triads in Scale: A A#m A+ A#dim F##dim

Key E

E E# F# F## G# B B# C##

Triads in Scale: E E#m E+ E#dim C##dim

Key B

B B# C# C## D# F# F## G##

Triads in Scale: B B#m B+ B#dim G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# C# C## D##

Triads in Scale: F# F##m F#+ F##dim D##dim

Key F

F F# G G# A C C# D#

Triads in Scale: F F#m F+ F#dim D#dim

Key Bb

Bb B C C# D F F# G#

Triads in Scale: Bb Bm Bb+ Bdim G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Bb B C#

Triads in Scale: Eb Em Eb+ Edim C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Eb E F#

Triads in Scale: Ab Am Ab+ Adim F#dim

Key Db

Db D Eb E F Ab A B

Triads in Scale: Db Dm Db+ Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Db D E

Triads in Scale: Gb Gm Gb+ Gdim Edim