Mela Jhalavarali (India)

(8-34-1)

Key C

C C# D F# G G# B

Triads in Scale: G Bm G#dim

Key G

G G# A C# D D# F#

Triads in Scale: D F#m D#dim

Key D

D D# E G# A A# C#

Triads in Scale: A C#m A#dim

Key A

A A# B D# E E# G#

Triads in Scale: E G#m E#dim

Key E

E E# F# A# B B# D#

Triads in Scale: B D#m B#dim

Key B

B B# C# E# F# F## A#

Triads in Scale: F# A#m F##dim

Key F#

F# F## G# B# C# C## E#

Triads in Scale: C# E#m C##dim

Key F

F F# G B C C# E

Triads in Scale: C Em C#dim

Key Bb

Bb B C E F F# A

Triads in Scale: F Am F#dim

Key Eb

Eb E F A Bb B D

Triads in Scale: Bb Dm Bdim

Key Ab

Ab A Bb D Eb E G

Triads in Scale: Eb Gm Edim

Key Db

Db D Eb G Ab A C

Triads in Scale: Ab Cm Adim

Key Gb

Gb G Ab C Db D F

Triads in Scale: Db Fm Ddim