Messiaen 3rd Mode & Augmented Chord

(8-234678-1)

Key C

C E G#

Triads in Scale: C+

Key G

G B D#

Triads in Scale: G+

Key D

D F# A#

Triads in Scale: D+

Key A

A C# E#

Triads in Scale: A+

Key E

E G# B#

Triads in Scale: E+

Key B

B D# F##

Triads in Scale: B+

Key F#

F# A# C##

Triads in Scale: F#+

Key F

F A C#

Triads in Scale: F+

Key Bb

Bb D F#

Triads in Scale: Bb+

Key Eb

Eb G B

Triads in Scale: Eb+

Key Ab

Ab C E

Triads in Scale: Ab+

Key Db

Db F A

Triads in Scale: Db+

Key Gb

Gb Bb D

Triads in Scale: Gb+