Theoretical – No Known Name

(11-46911-2)

Key C

C F F# G G# A A# B

Triads in Scale: F F#dim

Key G

G C C# D D# E E# F#

Triads in Scale: C C#dim

Key D

D G G# A A# B B# C#

Triads in Scale: G G#dim

Key A

A D D# E E# F# F## G#

Triads in Scale: D D#dim

Key E

E A A# B B# C# C## D#

Triads in Scale: A A#dim

Key B

B E E# F# F## G# G## A#

Triads in Scale: E E#dim

Key F#

F# B B# C# C## D# D## E#

Triads in Scale: B B#dim

Key F

F Bb B C C# D D# E

Triads in Scale: Bb Bdim

Key Bb

Bb Eb E F F# G G# A

Triads in Scale: Eb Edim

Key Eb

Eb Ab A Bb B C C# D

Triads in Scale: Ab Adim

Key Ab

Ab Db D Eb E F F# G

Triads in Scale: Db Ddim

Key Db

Db Gb G Ab A Bb B C

Triads in Scale: Gb Gdim

Key Gb

Gb Cb C Db D Eb E F

Triads in Scale: Cb Cdim