Theoretical – No Known Name

(11-357-2)

Key C

C C# D D# E F F# G# A#

Triads in Scale: F# C#m D#m C+ A#dim

Key G

G G# A A# B C C# D# E#

Triads in Scale: C# G#m A#m G+ E#dim

Key D

D D# E E# F# G G# A# B#

Triads in Scale: G# D#m E#m D+ B#dim

Key A

A A# B B# C# D D# E# F##

Triads in Scale: D# A#m B#m A+ F##dim

Key E

E E# F# F## G# A A# B# C##

Triads in Scale: A# E#m F##m E+ C##dim

Key B

B B# C# C## D# E E# F## G##

Triads in Scale: E# B#m C##m B+ G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# B B# C## D##

Triads in Scale: B# F##m G##m F#+ D##dim

Key F

F F# G G# A Bb B C# D#

Triads in Scale: B F#m G#m F+ D#dim

Key Bb

Bb B C C# D Eb E F# G#

Triads in Scale: E Bm C#m Bb+ G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Ab A B C#

Triads in Scale: A Em F#m Eb+ C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Db D E F#

Triads in Scale: D Am Bm Ab+ F#dim

Key Db

Db D Eb E F Gb G A B

Triads in Scale: G Dm Em Db+ Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Cb C D E

Triads in Scale: C Gm Am Gb+ Edim