Theoretical – No Known Name

(11-2691011-7)

Key C

C Eb Gb G Ab Bb B

Triads in Scale: Eb Ab Cm Ebm Eb+ Cdim

Key G

G Bb Db D Eb F F#

Triads in Scale: Bb Eb Gm Bbm Bb+ Gdim

Key D

D F Ab A Bb C C#

Triads in Scale: F Bb Dm Fm F+ Ddim

Key A

A C Eb E F G G#

Triads in Scale: C F Am Cm C+ Adim

Key E

E G Bb B C D D#

Triads in Scale: G C Em Gm G+ Edim

Key B

B D F F# G A A#

Triads in Scale: D G Bm Dm D+ Bdim

Key F#

F# A C C# D E E#

Triads in Scale: A D F#m Am A+ F#dim

Key F

F Ab Cb C Db Eb E

Triads in Scale: Ab Db Fm Abm Ab+ Fdim

Key Bb

Bb Db Fb F Gb Ab A

Triads in Scale: Db Gb Bbm Dbm Db+ Bbdim

Key Eb

Eb Gb Bbb Bb Cb Db D

Triads in Scale: Gb Cb Ebm Gbm Gb+ Ebdim

Key Ab

Ab Cb Ebb Eb Fb Gb G

Triads in Scale: Cb Fb Abm Cbm Cb+ Abdim

Key Db

Db Fb Abb Ab Bbb Cb C

Triads in Scale: Fb Bbb Dbm Fbm Fb+ Dbdim

Key Gb

Gb Bbb Dbb Db Ebb Fb F

Triads in Scale: Bbb Ebb Gbm Bbbm Bbb+ Gbdim