Mela Raghupriya (India)

(10-45910-1)

Key C

C C# D F# G A# B

Triads in Scale: F# G Bm D+

Key G

G G# A C# D E# F#

Triads in Scale: C# D F#m A+

Key D

D D# E G# A B# C#

Triads in Scale: G# A C#m E+

Key A

A A# B D# E F## G#

Triads in Scale: D# E G#m B+

Key E

E E# F# A# B C## D#

Triads in Scale: A# B D#m F#+

Key B

B B# C# E# F# G## A#

Triads in Scale: E# F# A#m C#+

Key F#

F# F## G# B# C# D## E#

Triads in Scale: B# C# E#m G#+

Key F

F F# G B C D# E

Triads in Scale: B C Em G+

Key Bb

Bb B C E F G# A

Triads in Scale: E F Am C+

Key Eb

Eb E F A Bb C# D

Triads in Scale: A Bb Dm F+

Key Ab

Ab A Bb D Eb F# G

Triads in Scale: D Eb Gm Bb+

Key Db

Db D Eb G Ab B C

Triads in Scale: G Ab Cm Eb+

Key Gb

Gb G Ab C Db E F

Triads in Scale: C Db Fm Ab+