Mela Visvambhari (India)

(10-34910-1)

Key C

C C# E F# G A# B

Triads in Scale: C F# Em C#dim A#dim

Key G

G G# B C# D E# F#

Triads in Scale: G C# Bm G#dim E#dim

Key D

D D# F# G# A B# C#

Triads in Scale: D G# F#m D#dim B#dim

Key A

A A# C# D# E F## G#

Triads in Scale: A D# C#m A#dim F##dim

Key E

E E# G# A# B C## D#

Triads in Scale: E A# G#m E#dim C##dim

Key B

B B# D# E# F# G## A#

Triads in Scale: B E# D#m B#dim G##dim

Key F#

F# F## A# B# C# D## E#

Triads in Scale: F# B# A#m F##dim D##dim

Key F

F F# A B C D# E

Triads in Scale: F B Am F#dim D#dim

Key Bb

Bb B D E F G# A

Triads in Scale: Bb E Dm Bdim G#dim

Key Eb

Eb E G A Bb C# D

Triads in Scale: Eb A Gm Edim C#dim

Key Ab

Ab A C D Eb F# G

Triads in Scale: Ab D Cm Adim F#dim

Key Db

Db D F G Ab B C

Triads in Scale: Db G Fm Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Bb C Db E F

Triads in Scale: Gb C Bbm Gdim Edim