Raga Vijayavasanta (India)

(10-348910-1)

Key C

C E F# G A# B

Triads in Scale: C Em Am F#dim

Key G

G B C# D E# F#

Triads in Scale: G Bm Em C#dim

Key D

D F# G# A B# C#

Triads in Scale: D F#m Bm G#dim

Key A

A C# D# E F## G#

Triads in Scale: A C#m F#m D#dim

Key E

E G# A# B C## D#

Triads in Scale: E G#m C#m A#dim

Key B

B D# E# F# G## A#

Triads in Scale: B D#m G#m E#dim

Key F#

F# A# B# C# D## E#

Triads in Scale: F# A#m D#m B#dim

Key F

F A B C D# E

Triads in Scale: F Am Dm Bdim

Key Bb

Bb D E F G# A

Triads in Scale: Bb Dm Gm Edim

Key Eb

Eb G A Bb C# D

Triads in Scale: Eb Gm Cm Adim

Key Ab

Ab C D Eb F# G

Triads in Scale: Ab Cm Fm Ddim

Key Db

Db F G Ab B C

Triads in Scale: Db Fm Bbm Gdim

Key Gb

Gb Bb C Db E F

Triads in Scale: Gb Bbm Ebm Cdim