Mela Rasikapriya (India)

(10-3489-1)

Key C

C D# E F# G A# B

Triads in Scale: C B D#m Em G+

Key G

G A# B C# D E# F#

Triads in Scale: G F# A#m Bm D+

Key D

D E# F# G# A B# C#

Triads in Scale: D C# E#m F#m A+

Key A

A B# C# D# E F## G#

Triads in Scale: A G# B#m C#m E+

Key E

E F## G# A# B C## D#

Triads in Scale: E D# F##m G#m B+

Key B

B C## D# E# F# G## A#

Triads in Scale: B A# C##m D#m F#+

Key F#

F# G## A# B# C# D## E#

Triads in Scale: F# E# G##m A#m C#+

Key F

F G# A B C D# E

Triads in Scale: F E G#m Am C+

Key Bb

Bb C# D E F G# A

Triads in Scale: Bb A C#m Dm F+

Key Eb

Eb F# G A Bb C# D

Triads in Scale: Eb D F#m Gm Bb+

Key Ab

Ab B C D Eb F# G

Triads in Scale: Ab G Bm Cm Eb+

Key Db

Db E F G Ab B C

Triads in Scale: Db C Em Fm Ab+

Key Gb

Gb A Bb C Db E F

Triads in Scale: Gb F Am Bbm Db+