Mela Jhotisvarupini (India)

(10-3468-1)

Key C

C D# E F# G G# A#

Triads in Scale: C D#m C+

Key G

G A# B C# D D# E#

Triads in Scale: G A#m G+

Key D

D E# F# G# A A# B#

Triads in Scale: D E#m D+

Key A

A B# C# D# E E# F##

Triads in Scale: A B#m A+

Key E

E F## G# A# B B# C##

Triads in Scale: E F##m E+

Key B

B C## D# E# F# F## G##

Triads in Scale: B C##m B+

Key F#

F# G## A# B# C# C## D##

Triads in Scale: F# G##m F#+

Key F

F G# A B C C# D#

Triads in Scale: F G#m F+

Key Bb

Bb C# D E F F# G#

Triads in Scale: Bb C#m Bb+

Key Eb

Eb F# G A Bb B C#

Triads in Scale: Eb F#m Eb+

Key Ab

Ab B C D Eb E F#

Triads in Scale: Ab Bm Ab+

Key Db

Db E F G Ab A B

Triads in Scale: Db Em Db+

Key Gb

Gb A Bb C Db D E

Triads in Scale: Gb Am Gb+