Theoretical – No Known Name

(10-256910-3)

Key C

C E G G# Bb B

Triads in Scale: C E Em C+ Edim

Key G

G B D D# F F#

Triads in Scale: G B Bm G+ Bdim

Key D

D F# A A# C C#

Triads in Scale: D F# F#m D+ F#dim

Key A

A C# E E# G G#

Triads in Scale: A C# C#m A+ C#dim

Key E

E G# B B# D D#

Triads in Scale: E G# G#m E+ G#dim

Key B

B D# F# F## A A#

Triads in Scale: B D# D#m B+ D#dim

Key F#

F# A# C# C## E E#

Triads in Scale: F# A# A#m F#+ A#dim

Key F

F A C C# Eb E

Triads in Scale: F A Am F+ Adim

Key Bb

Bb D F F# Ab A

Triads in Scale: Bb D Dm Bb+ Ddim

Key Eb

Eb G Bb B Db D

Triads in Scale: Eb G Gm Eb+ Gdim

Key Ab

Ab C Eb E Gb G

Triads in Scale: Ab C Cm Ab+ Cdim

Key Db

Db F Ab A Cb C

Triads in Scale: Db F Fm Db+ Fdim

Key Gb

Gb Bb Db D Fb F

Triads in Scale: Gb Bb Bbm Gb+ Bbdim