Messiaen Truncated D# F# A#

(10-2345689-1)

Key C

C D# F# A#

Triads in Scale: D#m F#dim

Key G

G A# C# E#

Triads in Scale: A#m C#dim

Key D

D E# G# B#

Triads in Scale: E#m G#dim

Key A

A B# D# F##

Triads in Scale: B#m D#dim

Key E

E F## A# C##

Triads in Scale: F##m A#dim

Key B

B C## E# G##

Triads in Scale: C##m E#dim

Key F#

F# G## B# D##

Triads in Scale: G##m B#dim

Key F

F G# B D#

Triads in Scale: G#m Bdim

Key Bb

Bb C# E G#

Triads in Scale: C#m Edim

Key Eb

Eb F# A C#

Triads in Scale: F#m Adim

Key Ab

Ab B D F#

Triads in Scale: Bm Ddim

Key Db

Db E G B

Triads in Scale: Em Gdim

Key Gb

Gb A C E

Triads in Scale: Am Cdim